UTA GATE

V로그/일상/소통 리스트

 • 1

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.07.29

  조회수
  3,025,437,292
  구독자
  3,780,000
 • 2

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.06.03

  조회수
  1,393,926,860
  구독자
  0
 • 3

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.11.01

  조회수
  1,261,891,656
  구독자
  1,430,000
 • 4

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.06.17

  조회수
  1,181,316,493
  구독자
  1,030,000
 • 5

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.12.11

  조회수
  1,047,672,626
  구독자
  3,520,000
 • 6

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.03.15

  조회수
  850,352,153
  구독자
  1,670,000
 • 7

  V로그/일상/소통

  채널개설  2011.11.17

  조회수
  789,390,958
  구독자
  858,000
 • 8

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.12.16

  조회수
  701,413,015
  구독자
  1,680,000
 • 9

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.03.22

  조회수
  656,325,811
  구독자
  0
 • 10

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.06.25

  조회수
  628,080,821
  구독자
  902,000
 • 11

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.12.25

  조회수
  533,222,980
  구독자
  4,490,000
 • 12

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.03.26

  조회수
  491,558,824
  구독자
  2,830,000
 • 13

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.09.03

  조회수
  490,607,165
  구독자
  923,000
 • 14

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.05.04

  조회수
  474,299,856
  구독자
  829,000
 • 15

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.08.21

  조회수
  465,666,955
  구독자
  1,300,000
 • 16

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.02.14

  조회수
  465,416,003
  구독자
  438,000
 • 17

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.08.04

  조회수
  427,316,823
  구독자
  733,000
 • 18

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.01.30

  조회수
  374,182,646
  구독자
  1,310,000
 • 19

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.10.21

  조회수
  354,484,911
  구독자
  619,000
 • 20

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.01.06

  조회수
  342,182,947
  구독자
  0
 • 21

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.01.07

  조회수
  329,049,505
  구독자
  2,060,000
 • 22

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.09.09

  조회수
  307,341,804
  구독자
  781,000
 • 23

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.04.14

  조회수
  286,572,038
  구독자
  0
 • 24

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.08.08

  조회수
  270,758,028
  구독자
  522,000
 • 25

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.02.25

  조회수
  213,922,633
  구독자
  990,000
 • 26

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.10.17

  조회수
  203,525,530
  구독자
  482,000
 • 27

  V로그/일상/소통

  채널개설  2011.12.11

  조회수
  202,261,434
  구독자
  481,000
 • 28

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.03.18

  조회수
  192,664,310
  구독자
  412,000
 • 29

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.02.21

  조회수
  182,933,904
  구독자
  588,000
 • 30

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.11.21

  조회수
  177,886,894
  구독자
  615,000
 • 31

  V로그/일상/소통

  채널개설  2011.11.29

  조회수
  172,660,970
  구독자
  438,000
 • 32

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.04.06

  조회수
  153,083,144
  구독자
  2,150,000
 • 33

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.06.09

  조회수
  152,914,206
  구독자
  251,000
 • 34

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.08.31

  조회수
  137,886,615
  구독자
  661,000
 • 35

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.03.25

  조회수
  132,690,769
  구독자
  676,000
 • 36

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.12.23

  조회수
  126,688,917
  구독자
  630,000
 • 37

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.06.16

  조회수
  123,246,482
  구독자
  444,000
 • 38

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.02.10

  조회수
  121,632,328
  구독자
  487,000
 • 39

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.05.13

  조회수
  116,196,843
  구독자
  416,000
 • 40

  V로그/일상/소통

  채널개설  2011.12.28

  조회수
  115,096,304
  구독자
  481,000
 • 41

  V로그/일상/소통

  채널개설  2012.09.15

  조회수
  114,102,430
  구독자
  642,000
 • 42

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.02.22

  조회수
  109,200,410
  구독자
  504,000
 • 43

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.02.16

  조회수
  106,484,447
  구독자
  451,000
 • 44

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.07.23

  조회수
  104,439,108
  구독자
  372,000
 • 45

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.07.28

  조회수
  101,735,588
  구독자
  402,000
 • 46

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.09.12

  조회수
  101,601,388
  구독자
  433,000
 • 47

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.10.23

  조회수
  99,570,188
  구독자
  324,000
 • 48

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.07.31

  조회수
  99,018,696
  구독자
  178,000
 • 49

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.09.03

  조회수
  98,617,425
  구독자
  426,000
 • 50

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.03.21

  조회수
  98,487,969
  구독자
  665,000
 • 51

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.05.21

  조회수
  98,277,489
  구독자
  706,000
 • 52

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.01.03

  조회수
  97,077,920
  구독자
  297,000
 • 53

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.04.09

  조회수
  84,318,568
  구독자
  857,000
 • 54

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.10.02

  조회수
  83,350,540
  구독자
  2,100,000
 • 55

  V로그/일상/소통

  채널개설  2012.02.25

  조회수
  79,567,354
  구독자
  323,000
 • 56

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.07.23

  조회수
  72,319,489
  구독자
  1,430,000
 • 57

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.11.22

  조회수
  71,665,138
  구독자
  0
 • 58

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.10.30

  조회수
  70,214,902
  구독자
  436,000
 • 59

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.09.02

  조회수
  70,066,842
  구독자
  595,000
 • 60

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.08.27

  조회수
  66,517,499
  구독자
  517,000
 • 61

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.07.19

  조회수
  64,215,477
  구독자
  199,000
 • 62

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.12.27

  조회수
  62,608,129
  구독자
  256,000
 • 63

  V로그/일상/소통

  채널개설  2012.03.25

  조회수
  59,594,384
  구독자
  288,000
 • 64

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.01.10

  조회수
  55,683,258
  구독자
  159,000
 • 65

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.08.27

  조회수
  54,881,160
  구독자
  834,000
 • 66

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.02.27

  조회수
  51,765,002
  구독자
  558,000
 • 67

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.06.25

  조회수
  50,429,202
  구독자
  518,000
 • 68

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.05.08

  조회수
  48,738,374
  구독자
  221,000
 • 69

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.05.19

  조회수
  44,423,460
  구독자
  456,000
 • 70

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.05.07

  조회수
  43,431,718
  구독자
  236,000
 • 71

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.03.04

  조회수
  40,588,535
  구독자
  612,000
 • 72

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.11.24

  조회수
  39,445,029
  구독자
  274,000
 • 73

  V로그/일상/소통

  채널개설  2012.10.07

  조회수
  39,297,483
  구독자
  866,000
 • 74

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.09.01

  조회수
  37,266,723
  구독자
  172,000
 • 75

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.08.27

  조회수
  36,835,696
  구독자
  217,000
 • 76

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.03.04

  조회수
  34,934,635
  구독자
  156,000
 • 77

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.10.31

  조회수
  32,094,028
  구독자
  226,000
 • 78

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.10.09

  조회수
  30,271,793
  구독자
  1,480,000
 • 79

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.09.03

  조회수
  30,262,131
  구독자
  218,000
 • 80

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.09.14

  조회수
  28,578,522
  구독자
  857,000
 • 81

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.10.06

  조회수
  26,037,462
  구독자
  114,000
 • 82

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.12.04

  조회수
  25,658,638
  구독자
  186,000
 • 83

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.01.21

  조회수
  25,619,247
  구독자
  220,000
 • 84

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.05.26

  조회수
  25,072,487
  구독자
  280,000
 • 85

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.01.07

  조회수
  24,488,600
  구독자
  427,000
 • 86

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.01.22

  조회수
  24,185,850
  구독자
  238,000
 • 87

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.01.11

  조회수
  23,857,665
  구독자
  163,000
 • 88

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.05.01

  조회수
  22,860,100
  구독자
  198,000
 • 89

  V로그/일상/소통

  채널개설  2010.03.26

  조회수
  22,788,527
  구독자
  143,000
 • 90

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.08.28

  조회수
  20,610,250
  구독자
  1,880,000
 • 91

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.03.08

  조회수
  18,925,738
  구독자
  125,000
 • 92

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.09.10

  조회수
  18,524,437
  구독자
  181,000
 • 93

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.08.02

  조회수
  18,498,794
  구독자
  451,000
 • 94

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.06.04

  조회수
  17,685,379
  구독자
  91,300
 • 95

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.04.21

  조회수
  17,536,551
  구독자
  232,000
 • 96

  V로그/일상/소통

  채널개설  2015.09.19

  조회수
  16,172,479
  구독자
  126,000
 • 97

  V로그/일상/소통

  채널개설  2016.07.02

  조회수
  15,478,958
  구독자
  63,000
 • 98

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.08.18

  조회수
  15,131,611
  구독자
  42,100
 • 99

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.04.29

  조회수
  14,666,215
  구독자
  227,000
 • 100

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.09.13

  조회수
  14,495,994
  구독자
  130,000
 • 101

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.09.19

  조회수
  12,661,395
  구독자
  385,000
 • 102

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.03.03

  조회수
  10,719,452
  구독자
  98,700
 • 103

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.11.16

  조회수
  10,556,547
  구독자
  52,600
 • 104

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.01.25

  조회수
  9,916,859
  구독자
  94,000
 • 105

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.12.10

  조회수
  9,555,896
  구독자
  112,000
 • 106

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.05.03

  조회수
  9,044,384
  구독자
  67,700
 • 107

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.12.26

  조회수
  8,752,779
  구독자
  277,000
 • 108

  V로그/일상/소통

  채널개설  2011.03.31

  조회수
  8,608,248
  구독자
  1,070,000
 • 109

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.02.04

  조회수
  7,214,861
  구독자
  134,000
 • 110

  V로그/일상/소통

  채널개설  2017.06.20

  조회수
  6,999,256
  구독자
  0
 • 111

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.01.08

  조회수
  6,068,255
  구독자
  127,000
 • 112

  V로그/일상/소통

  채널개설  2019.06.12

  조회수
  5,937,001
  구독자
  48,000
 • 113

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.04.01

  조회수
  5,462,869
  구독자
  82,400
 • 114

  V로그/일상/소통

  채널개설  2013.05.15

  조회수
  5,309,660
  구독자
  107,000
 • 115

  V로그/일상/소통

  채널개설  2018.11.18

  조회수
  2,942,872
  구독자
  25,900
 • 116

  V로그/일상/소통

  채널개설  2020.10.18

  조회수
  2,931,442
  구독자
  121,000
 • 117

  V로그/일상/소통

  채널개설  2012.09.11

  조회수
  583,129
  구독자
  28,200
 • 118

  V로그/일상/소통

  채널개설  2014.09.14

  조회수
  0
  구독자
  471,000